BONUSU KLUBA NOTEIKUMIŠie noteikumi paredz, kā Pērkam Kopā reģistrēti lietotāji var kļūt par Bonusu kluba dalībniekiem un izmantot dažādas priekšrocības. Bonusu kluba dalībnieki var saņemt lielākas atlaides, bezmaksas piegādes, dzimšanas dienas atlaides un citas priekšrocības.

1. Reģistrācija

1.1. Lai kļūtu par Bonusu kluba dalībnieku, lietotājam ir jāreģistrējas Pērkam Kopā vietnē un jāizveido savs Pērkam Kopā konts.
1.2. Pievienošanās Bonusu klubam notiek lietotāja Pērkam Kopā kontā, apstiprinot dalību, pievienojot kādu no piedāvātajiem maksājumu veidiem un veicot maksājumu.
1.3. Bonusu klubā atļauts piedalīties tikai fiziskām personām. Bonusu kluba priekšrocību vai Pērkam Kopā konta lietošanas tiesību nodošana citām personām ir aizliegta.

2. Maksājumi

2.1. Dalība Bonusu klubā ir par maksu, un maksa ir norādīta pieteikšanās logā.
2.2. Līdz ar pieteikšanos un maksājuma veikšanu, dalībniekam tiek piešķirtas tiesības piedalīties Bonusu klubā un saņemt Pērkam Kopā priekšrocības.
2.3. Dalības maksa ir noteikta par vienu mēnesi, un maksa par katru turpmāko mēnesi tiks automātiski ieturēta tajā pašā (reģistrācijas) datumā.
2.4. Ja sākotnējā pieteikšanās veikta datumā, kas nav nākamajā mēnesī (piemēram, 31. datumā), tad mēnešos, kuros nav 31. datuma, dalības maksa tiks ieturēta attiecīgā mēneša pēdējā dienā.
2.5. Dalība Bonusu klubā tiek nodrošināta tik ilgi, kamēr Pērkam Kopā saņem dalībnieka ikmēneša maksājumus.
2.6. Ja tiek izbeigta dalībnieka dalība Bonusu klubā, jau veiktā mēneša maksa vai tās daļa lietotājam netiks atmaksāta, un dalībniekam ir tiesības izmantot Bonusu kluba priekšrocības līdz apmaksas beigu termiņam.

3. Bonusu kluba priekšrocības

3.1. Kļūstot par Bonusu kluba dalībnieku, lietotājs saņem tiesības izmantot dažādas priekšrocības un piedāvājumus. Precīzs piedāvājumu apraksts ir norādīts Pērkam Kopā vietnē pie attiecīgās preces vai pakalpojuma akcijas piedāvājuma.
3.2. Pērkam Kopā ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, papildināt, izbeigt un ierobežot kādas priekšrocības pieejamību.
3.3. Bonusu kluba priekšrocības un atlaides nesummējas ar citām priekšrocībām un atlaidēm.

4. Izmaiņas un dalības izbeigšana

4.1. Ja (a) tiek samazināts priekšrocību apjoms vai (b) tiek paaugstināta Bonusu kluba dalības maksa, vai (c) tiek veiktas izmaiņas šajos noteikumos vai citos lietotājam saistošos noteikumos un dalībnieks nepiekrīt izmaiņām, dalībniekam ir tiesības izbeigt dalību Bonusu klubā, savā Pērkam Kopā kontā veicot atteikšanos līdz izmaiņu spēkā stāšanās datumam.
4.2. Pērkam Kopā ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas priekšrocību apjomā, dalības maksā, šajos noteikumos un citos Bonusu kluba nosacījumos, kā arī izbeigt Bonusu kluba priekšrocības, nosūtot lietotājam par to e-pasta vēstuli vismaz 30 dienas iepriekš.
4.3. Dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no dalības Bonusu klubā, atteikumu izdarot savā Pērkam Kopā kontā. Dalība Bonusu klubā tiks turpināta līdz brīdim, par ko ir veikta apmaksa, un dalība Bonusu klubā tiks izbeigta uzreiz pēc apmaksas termiņa beigām.
4.4. Dalībnieka dalība Bonusu klubā tiek izbeigta arī ar brīdi, kad tiek dzēsts dalībnieka Pērkam Kopā konts.
4.5. Ja Pērkam Kopā konstatē lietotāja negodprātīgu rīcību vai šo noteikumu, citu lietotājam saistošu noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpumu, Pērkam Kopā ir tiesības nekavējoties bloķēt un pēc apstākļu izvērtēšanas arī izbeigt lietotāja dalību Bonusu klubā. Pērkam Kopā ir tiesības atteikt lietotājam dalību Bonusu klubā, ja iepriekš ir konstatēts lietotāja pārkāpums.
4.6. Izbeidzot lietotāja dalību Bonusu klubā, lietotājam tiek izbeigtas visas priekšrocības, tajā skaitā uzkrātie, bet neizlietotie bonusi.

5. Noslēgums

5.1. Šie noteikumi ir neatņemama Pērkam Kopā lietošana noteikumu sastāvdaļa. Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Pērkam Kopā privātuma noteikumiem.
5.2. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajos noteikumus, piemēram, atteikuma tiesības, strīdu risināšanas kārtība un citi, tiek risināti saskaņā ar Pērkam kopā lietošanas noteikumiem un Latvijas Republikā piemērojamiem tiesību aktiem.

Noteikumi ir spēkā no 2021. gada 15. novembra.

Saglabāt noteikumus PDF formātā