Partneru sadarbības noteikumi

Šie ir vispārīgie sadarbības noteikumi preču pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas Pērkam Kopā vietnē piedāvā savas preces vai pakalpojumus.

Noteikumos ir aprakstīti sadarbības principi, kas ir saistošs līgums starp Pērkam Kopā un preču pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem. Pirms sadarbības sākuma puses noslēdz atsevišķu līgumu, kurā tiek ietverti papildu noteikumi, piemēram, par norēķiniem, produktu piegādi utt.

Pērkam Kopā ir tiesības grozīt šos noteikumus, informējot par to Piegādātāju vismaz 15 dienas iepriekš. Ja Piegādātājs nepiekrīt izmaiņām, tam ir tiesības 15 dienu laikā paziņot par sadarbības izbeigšanu.

1. Noteikumos lietotie termini:

Akcija – laika posms, kurā Lietotājiem iespējams iegādāties Kuponus attiecīgajā Akcijā;

Kupons – Produkta pirkuma apliecinājums ar unikālu reģistrācijas numuru pirkuma identificēšanai, kas Lietotājam nodrošina tiesības saņemt Produktu no Piegādātāja atbilstoši Piegādātāja sniegtajai un Portālā norādītajai informācijai;

Kupona izmantošanas termiņš – laika posms, kas norādīts Akcijas piedāvājumā, līdz kuram Lietotājs ir tiesīgs apmainīt Kuponu pret Produktu. Pakalpojuma gadījumā Kupona izmantošanas termiņš ir laika posms, līdz kuram Lietotājam ir tiesības apmainīt Kuponu pret Produktu un saņemt pakalpojumu, ja vien piedāvājumā nav norādīts citādāk;

Piegādātājs – preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, kas ar Pērkam Kopā vienojies par preču vai pakalpojumu piedāvāšanu Portālā Akciju veidā;

Produkts – Piegādātāja nodrošināts pakalpojums vai prece, kas Akcijas veidā tiek piedāvāts Portālā. Produkta piedāvātājs un pārdevējs ir Piegādātājs;

Lietotājs – persona, kura reģistrējusies Portālā un kura vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Kuponu, kā arī persona, kura vēlas apmainīt vai ir apmainījusi Kuponu pret Produktu (ja Kuponu iegādājusies cita persona);

Pirkumu reģistrēšanas sistēma – internetā (Portālā) veidota elektroniska uzskaites sistēma, kurā veic Lietotāju izlietoto Kuponu uzskaiti un kurā tiek sagatavoti Pušu savstarpējie rēķini un akti;

Portāls – iepirkšanās portāls www.perkamkopa.lv.

2. Akciju izvietošana un sadarbība

2.1. Pērkam Kopā Portālā nodrošina Lietotājiem iespēju iegādāties Kuponus par cenu un ar nosacījumiem, kas saskaņoti starp Pērkam Kopā un Piegādātāju.

2.2. Ieņēmumus par sekmīgi pārdotajiem Kuponiem Puses sadala papildus noslēgtā līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

2.3. Pērkam Kopā nodrošina Produktu pārdošanas piedāvājumu izvietošanu Portālā saskaņā ar abpusēji saskaņotu Akcijas grafiku. Akcijas grafiks tiek noslēgts, apmainoties e-pasta vēstulēm bez atsevišķa Pušu pārstāvju paraksta. Puses šādas vienošanās (Līguma pielikumus) atzīs par sev saistošām.

2.4. Piegādātājam rodas pienākums pildīt saistības un nodrošināt Lietotājiem Produktus pēc tam, kad Lietotājs Portālā ir iegādājies Kuponu.

2.5. Piedāvājumu izkārtojums un secība Portālā var būt mainīga atkarībā no dažādiem apstākļiem, piemēram, augstākam izkārtojumam var tikt ņemti vērā tādi faktori kā piedāvājuma sākuma un beigu laiks, popularitāte, kā arī Piegādātājam un citiem Pērkam Kopā piegādātājiem ir iespēja sasniegt augstāku izkārtojumu par papildu maksu.

3. Piegādātāja saistības

3.1. Piegādātājam ir pienākums nodrošināt kvalitatīvu un atbilstošu piedāvāto Produktu savlaicīgu piegādi vai nodrošināšanu Lietotājiem.

3.2. Pērkam Kopā un Piegādātājam ir tiesības vienoties par preču piegādi līdz preču piegādes punktam vai uz Pērkam Kopā norādītu adresi, vai trešajai personai (kurjeram), kas nodrošina tālāku preču piegādi. Puses pirms katras Akcijas vienojas par konkrētu preču piegādes modeli.

3.3. Piegādātājam ir pienākums Kupona izmantošanas termiņā pieņemt Kuponus un nodrošināt to apmaiņu pret Produktu.

3.4. Piegādātājam ir pienākums nodrošināt efektīvu un savlaicīgu Lietotāju sūdzību un jautājumu izskatīšanu, kā arī atbildes sniegšanu uz Lietotāju jautājumiem un atbilstošu rīcību ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

3.5. Piegādātājam ir pienākums nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu piedāvāto Produktu kvalitāti un garantiju. Piegādātājs ir uzskatāms par Produktu pārdevēju, tāpēc tas nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasību izpildīšanu attiecībā uz Produktiem. Piegādātājam jānodrošina Produktu garantijas veikšana.

3.6. Piegādātājam ir pienākums reizē ar preces nodošanu Lietotājam (patērētājam) vai ar pakalpojuma līguma noslēgšanu ar Lietotāju (patērētāju) nodot Lietotājam Produkta atteikuma tiesību veidlapu, kas sastādīta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Šajā punktā noteiktais neattiecas uz gadījumiem, kad patērētājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem nevar izmantot atteikuma tiesības.

4. Pērkam Kopā saistības

4.1. Pērkam Kopā nodrošina Portāla maksas pakalpojumu administrēšanu un maksājumu veidu noteikšanu. Pērkam Kopā ir tiesības piesaistīt trešās personas, lai nodrošinātu Pērkam Kopā pakalpojumus. Informācija par akcijām, produktiem un darījumiem netiek sniegta trešajām personām, izņemot tieši iesaistītus pakalpojuma sniedzējus, bez kuriem nav iespējama Sabiedrības pakalpojumu nodrošināšana.

4.2. Pērkam Kopā uzsāk Akcijas izvietošanu Portālā pēc abpusējas vienošanās par Akcijas norisi un pēc visas nepieciešamās informācijas (par Piegādātāju, Produktu utt.) saņemšanas no Piegādātāja.

4.3. Pērkam Kopā sadarbības laikā nodrošina Piegādātājam tiešsaistes piekļuvi Pirkumu reģistrēšanas sistēmai, lai Piegādātājs varētu reģistrēt Lietotāju izmantotos Kuponus, redzēt darījumu apjomu, piekļūt dokumentiem un informācijai utt.

4.4. Pērkam Kopā ir tiesības neizvietot un nepublicēt Piegādātāja reklāmas materiālus vai Produktus un to aprakstu, kas neatbilst Pērkam Kopā tehniskajiem standartiem vai normatīvo aktu prasībām, vai aizskar citu personu intereses. Pērkam Kopā ir tiesības bez iepriekšējas brīdināšanas neizvietot vai apturēt jebkuras Piegādātāja Akcijas darbību Portālā, ja Piegādātājs pārkāpj noteikumus vai normatīvo aktu prasības.

4.5. Ja saskaņā ar pušu vienošanos preču piegādi Lietotājiem nodrošina Pērkam Kopā, tad Pērkam Kopā netiek uzskatīts par preču pircēju, bet preces tiek nodotas Pērkam Kopā tālākai nosūtīšanai Lietotājiem.

5. Intelektuālais īpašums

5.1. Piegādātājs ir atbildīgs par Produktu, to aprakstu un attēlu, kā arī jebkuru citu iesniegto materiālu saturisko un vizuālo noformējumu, tā atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī tam, ka netiek skartas trešo personu intereses.

5.2. Pērkam Kopā ir tiesības bez maksas un bez atsevišķas Piegādātāja piekrišanas lietot Piegādātāja reģistrētas un nereģistrētas preču un pakalpojumu zīmes, logo, saukļus, tekstus, attēlus un cita veida apzīmējumus (intelektuālo īpašumu) Līgumā noteikto mērķu un saistību izpildei (tajā skaitā, bet ne tikai reklāmas materiālu izgatavošanai un izplatīšanai, popularizēšanai interneta vietnēs, sociālajos tīklos, masu informācijas līdzekļos utt.). Ja kāda intelektuālā īpašuma īpašnieks ir trešā persona, Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par atļaujas saņemšanu no trešās personas, un Piegādātājs apliecina, ka tas ir saņēmis šādu atļauju. Pērkam Kopā iegūst tikai intelektuālā īpašuma lietošanas tiesības, un īpašuma tiesības saglabājas Piegādātājam.

5.3. Piegādātājam ir pienākums Akcijā piedāvāt un pārdot tikai tādus Produktus, kas ir oriģināli un legālas izcelsmes un ko ir atļauts reklamēt, piedāvāt un pārdot, un Piegādātājs ir atbildīgs par to. Ja Piegādātājs nav ievērojis šajā punktā noteikto, tad (a) Piegādātājs var tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, (b) Piegādātājam ir pienākums atlīdzināt Pērkam Kopā radušos visus zaudējumus saistībā ar šajā punktā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi un (c) Piegādātājam var tikt piemēroti citi ietekmēšanas līdzekļi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

6. Pušu atbildība un strīdu izskatīšanas kārtība

6.1. Katra puse ir pilnībā atbildīga par visiem tiešajiem zaudējumiem, kurus tā otrai pusei ir radījusi savu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā.

6.2. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu savu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvarami, ārkārtēji apstākļi, kas nevarēja tikt paredzēti un kas ir iestājušies no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ.

6.3. Ja Akcija tiek izbeigta, pārtraukta vai tās izpilde ir apgrūtinātā Piegādātāja rīcības rezultātā, tad Piegādātājs atlīdzinās Pērkam Kopā arī visus pierādāmus izdevumus un zaudējumus, kas Pērkam Kopā radušies saistībā ar Akcijas, Produktu un Piegādātāja reklamēšanu.

6.4. Ja Akcija ir uzsākta vai notikusi, bet Piegādātājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, tad Pērkam Kopā ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji atkāpties no noteiktās norēķinu kārtības un novirzīt saņemtos Lietotāju līdzekļus atmaksai atpakaļ Lietotājiem.

6.5. Ja kāda puse nodod savu saistību izpildi trešajām personām, tā uzņemas pilnu atbildību par šo trešo personu rīcību, kā arī pati atbild par visu saistību izpildi.

6.6. Jebkuri strīdi, kas rodas starp pusēm, tiks risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja tos neizdodas atrisināt 15 dienu laikā, kopš par šādu strīdu tiek rakstiski paziņots attiecīgajai pusei, tad šāds strīds izšķirams Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7. Sadarbības termiņš un izbeigšana

7.1. Puses uzsāk sadarbību pēc abpusēja līguma parakstīšanas, un līgums ir spēkā uz nenoteiktu termiņu.

7.2. Katrai pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, rakstiski informējot par to otru pusi vismaz 30 dienas iepriekš.

7.3. Katrai pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu nekavējoties, ja otra puse nepilda vai nepienācīgi pilda savas saistības un ja šāda saistību neizpilde netiek novērsta 5 dienu laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas.

7.4. Līguma darbības izbeigšana neatbrīvo puses no savu līdz līguma darbības beigām neizpildīto saistību izpildes. Ja līdz līguma izbeigšanas dienai Akcija ir uzsākta vai jau notikusi, pusēm ir pienākums ievērot līgumā noteikto par pušu norēķiniem arī pēc līguma izbeigšanas. Jebkurā gadījumā Pusēm jādara viss nepieciešamais, lai netiktu skartas Lietotāju intereses.

8. Personas datu apstrāde

8.1. Puses rīkojas kā neatkarīgi datu pārziņi. Pērkam Kopā saņem Lietotāju personas datus, un Piegādātājam tiek izpausts tikai minimāls nepieciešamo personas datu apjoms, lai Piegādātājs varētu nodrošināt Lietotājam Produktu vai veiktu citas Līgumā noteiktās darbības.

8.2. Puses vienojas, ka katra puse (a) ir individuāli atbildīga par personas datu apstrādi un (b) apstrādās personas datus saskaņā ar visiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem, tostarp nodrošinot apstrādes likumību, sniedzot datu subjektam nepieciešamo informāciju un piešķirot datu subjektam visas tiesības, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem, (c) veiks atbilstošus tehniskos, organizatoriskos un administratīvos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai pretlikumīgas nozaudēšanas, pārveidošanas, izpaušanas, piekļuves vai izmantošanas.

8.3. Puses bez liekas kavēšanās paziņo viena otrai un sadarbojas saprātīgi, cik tas nepieciešams, lai tās varētu atbildēt uz pieprasījumiem un sūdzībām un citādi izpildīt savus attiecīgos pienākumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Tas var ietvert (a) jautājumus, izmeklēšanas un sūdzības un (b) visus pamatotus datu subjektu pieprasījumus īstenot individuālās tiesības.

9. Kontakti

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar mums:

SIA "Draugiem" (Pērkam Kopā)

Ojāra Vācieša iela 6B, Rīga, LV-1004

info@perkamkopa.lv


Saglabāt kā PDF